>

Overige informatie

Home » Overige informatie

Overige informatie

Op deze pagina is overige informatie betreffende de diensten die BADN aanbiedt te vinden; de disclaimer, algemene voorwaarden, vergelijkingskaarten en de privacy verklaring. Klik hier voor het cookiebeleid.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
 2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 4. de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden kunt u downloaden via onderstaande link en inzien met behulp van een PDF reader.
  Algemene Voorwaarden dienstverlening
 • Bent u niet in het bezit van een PDF reader dan kunt er één gratis downloaden via deze link.

Vergelijkingskaarten (voorheen Dienstverleningsdocumenten)

voor provisievrije financiële diensten:

Privacyverklaring BespaarAdviesDienst Nederland

Waarom een Privacyverklaring?
Hiermee informeren wij u over: wat persoonsgegevens zijn; waarvoor wij ze gebruiken; wat wij bedoelen met verwerken; hoe wij uw gegevens beveiligen; van wie we persoonsgegevens ontvangen; welke rechten u heeft; welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Het gaat dan niet alleen om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook bankrekeningnummers of het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Wij verlenen diensten aan u en we willen dat goed doen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook.

Ons houden aan de wet
Voor dienstverleners gelden allerlei wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens. Zo zijn wij verplicht persoonsgegevens te verwerken voor bijvoorbeeld:

 • om vast te stellen wie u bent als dat moet van de wet
 • om vast te stellen of u op een (inter-)nationale sanctielijst voorkomt
 • uitvoering te geven aan onze zorgplicht die wij als adviseur en bemiddelaar hebben
 • gegevens door te geven aan (overheids-) instanties als dat verplicht is
 • ter voorkoming of bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

Marketingactiviteiten
We houden u graag door middel van e-mails, brieven, nieuwsbrieven, via onze website of social- media op de hoogte van onze dienstverlening. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Wij kunnen uw persoonsgegevens combineren met bijvoorbeeld (openbare) gegevens, analyseren en gebruiken om voorspellingen te doen. Op basis van deze analyses of voorspellingen delen wij personen in categorieën (profielen). Dit heet profilering. Wij kunnen u bijvoorbeeld een aanbieding doen of bepaalde informatie verstrekken waarvan wij denken dat die relevant voor u is, gezien uw profiel. Of er juist voor kiezen om u niet te benaderen met een aanbieding of informatie omdat we verwachten dat u daarin niet geïnteresseerd zult zijn.
Wanneer wij voor u belangrijke beslissingen alleen op profilering baseren en deze beslissing automatisch wordt genomen, dan houden wij ons daarbij aan de wet en respecteren uw rechten.

Wat bedoelen we met verwerken?
Verwerken is een breed begrip. Denk daarbij aan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Hoe komen we aan persoonsgegevens?
Van iedereen die contact met ons heeft (gehad), leggen we persoonsgegevens vast. Dit kunnen onze klanten zijn maar bijvoorbeeld ook personen die ons om informatie vragen, een offerte aanvragen, een schade claimen of meedoen aan een prijsvraag.
Ook van contactpersonen van leveranciers, vertegenwoordigers van (zakelijke) klanten en van bezoekers verwerken wij persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We besteden veel zorg aan de beveiliging van onze systemen en gegevens en zien er op toe dat dit goed worden nageleefd. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Ernstige datalekken melden wij ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u als het nodig is.
Al onze medewerkers zijn gescreend, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en de eed of belofte afgelegd. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Van wie ontvangen en delen wij uw gegevens?
Naast de gegevens die wij van u ontvangen, krijgen wij van bepaalde organisaties en bedrijven (o.a. verzekeraars, Kamer van Koophandel, kadaster, dataleveranciers, e.a.) waarmee wij samenwerken ook gegevens om risico’s te beoordelen en onze dienstverlening te verbeteren

Met wie delen wij gegevens?
Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe verplicht zijn.
Samenwerkende bedrijven
Wij werken samen met bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening. Bijvoorbeeld expertisebureaus, schadeherstellers of incassobureaus. Wij delen dan alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, spreken wij af dat zij op eenzelfde manier met uw gegevens omgaan als wij.

Overheden
Overheidsinstanties waaraan wij persoonsgegevens verstrekken zijn algemene en bijzondere opsporingsinstanties (zoals politie en justitie), de Belastingdienst of toezichthouders (zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten). Deze partijen moeten ons bovendien expliciet om uw gegevens gevraagd hebben, behalve bij fraude of misbruik van onze diensten. In dat geval doen we actief aangifte bij de politie en justitie en geven we persoonsgegevens door die te maken hebben met de fraude.

Verzekeraars en financiële instellingen
Wij delen persoonsgegevens met andere verzekeraars, herverzekeraars, herverzekeringsbemiddelaars en overige financiële instellingen als dat nodig is met het oog op uw verzekering. Bijvoorbeeld om een schadeclaim af te wikkelen of een betaling te doen. Wij kunnen als bemiddelaar optreden tussen u en bijvoorbeeld een andere verzekeraar of financiële dienstverlener. Ook dan wisselen we persoonsgegevens met hen uit.
Als u schade meldt, legt de verzekeraar dat vast in het Centraal Informatie Systeem van de Nederlandse verzekeraars. Ook andere verzekeraars kunnen deze melding zien. Als aan strikte voorwaarden is voldaan, wisselen wij fraude en criminaliteitsgegevens uit met andere financiële instellingen en het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars.

Op uw verzoek met andere organisaties
Op uw verzoek en/of met uw toestemming delen wij ook gegevens met andere organisaties. Wij geven dan alleen gegevens door die nodig zijn of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval waarin u een beroep doet op uw recht op dataportabiliteit. Dit is uw recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven, door te geven aan een andere organisatie.

Welke rechten heeft u?
Als u gebruik maakt van uw rechten om gegevens in te mogen zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een andere verzekeraar of dienstverlener, willen we zeker weten dat het verzoek echt van u komt. Dat is belangrijk om uw privacy te kunnen waarborgen. Wij kunnen u daarom vragen om u fysiek te legitimeren op onze vestiging. Dit doen we omdat we zeker willen weten dat we uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Recht op inzage van uw gegevens
U kunt bij ons schriftelijk navragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd.
Recht op aanpassing van uw gegevens
Bent u van mening dat uw gegevens door ons niet juist worden verwerkt, dat kunt u ons verzoeken dit aan te passen. Soms kunnen of mogen wij geen wijzigingen of verwijderingen doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is.

Recht op verwijdering van uw gegevens
Dit is uw recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is niet altijd mogelijk omdat er vaak (wettelijke) bewaartermijnen gelden. Als u gegevens wilt laten verwijderen, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij beoordelen dan of verwijdering mogelijk is.
Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
Dit is uw recht om bepaalde gegevens over te laten dragen aan een andere verzekeraar of advieskantoor. Een verzoek om overdracht kunt u schriftelijk indienen.

Recht op bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen manieren waarop wij u benaderen via direct marketing of dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om te analyseren en profileren voor marketing en verkoopactiviteiten.

Toestemming intrekken
Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U kunt dit doen door dit schriftelijk aan ons door te geven via e-mail en deze te sturen naar info@badn.nl  of per post naar:
BespaarAdviesDienst Nederland
T.a.v. de Directie
Bargerweg 37
7765 AE  Weiteveen

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen en verwerken diverse categorieën van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens wie u bent
Wij leggen alleen gegevens vast die we echt nodig hebben, zoals:

 • naam, adres, (aanspreek) titel, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Als minderjarige kinderen klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen
 • namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf, voor zover van toepassing
 • in welke rol u optreedt (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg)

Wij gebruiken deze gegevens om u persoonlijk, op het juiste (e-mail) adres en op de juiste manier te kunnen benaderen. Het kan ook zijn dat iemand anders namens u mag optreden. Dan hebben we ook de gegevens van deze persoon nodig.

Contactgegevens
Wanneer wij contact met u hebben gehad, leggen wij een aantal gegevens vast, zoals:

 • waarover ging het contact en hoe is dat gelopen. We maken daarvan aantekeningen en leggen relevante gegevens vast in onze systemen
 • wanneer was het contact en met welke afdeling of persoon
 • hoe (via post, telefoon, website, e-mail, nieuwsbrief, app, adviseur, derden).

Wij gebruiken deze contactgegevens om te kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad.

Gegevens over verzekeringen
Wij hebben persoonsgegevens nodig om een verzekering af te sluiten via bemiddeling bij een verzekeraar. Ook verwerken wij persoonsgegeven om schadeclaims te kunnen afwikkelen op een verzekering die afgesloten is die wij in bemiddeling hebben. We administreren daarvoor persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld geboortedatum, geslacht, correspondentie adres, burgerlijke staat, gegevens van verzekerde (en onverzekerde) gezinsleden, verzekeringsverleden, gegevens over het beëindigen van de verzekering, bankgegevens, beroep, gegevens over de dekking van de verzekering, offertes, acceptatievoorwaarden, betalingsachterstandsgegevens, betrokkenen bij een schade, gegevens over de schadeclaim en gegevens over het schadevoorval (bijvoorbeeld een verklaring over de toedracht van een schade). Ook leggen we vast hoe vaak u al eerder een schadeclaim heeft ingediend.

Gegevens die nodig zijn voor onze andere dienstverlening
Zie hiervoor het dienstenaanbod op www.badn.nl of informeer even door contact met ons op te nemen.
Bijzondere persoonsgegevens
Naast algemene gegevens kunnen wij ook gevoelige gegevens van uw verwerken, zoals strafrechtelijke gegevens en eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars.

Medische gegevens
Wanneer wij voor u bemiddelen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een zorgverzekering of een levensverzekering kan het nodig zijn gegevens over uw gezondheid naar de verzekeraar te sturen die de verzekeringsovereenkomst met u aangaat. Deze gegevens worden dan rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Na de verzending worden deze gegevens nog maximaal 30 dagen bewaard.

Burgerservicenummer (BSN)
Wij mogen uw BSN alleen verwerken wanneer dat wettelijk is toegestaan. Zo zullen wij wanneer u via ons een zorgverzekering sluit, vragen naar uw BSN. De zorgverzekeraar is verplicht dit nummer in de administratie op te nemen. Deze gegevens worden dan rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Voor het verzorgen van uw privé Belastingaangiftes is uw BSN nodig om te bewaren.

Strafrechtelijke gegevens
Strafrechtelijke gegevens die wij naar aanleiding van bijvoorbeeld uw aanvraag ontvangen, worden verwerkt door onze daartoe geautoriseerde personen.

Gegevens nodig voor veiligheid en fraudebestrijding
We registreren personen en instellingen met wie we geen relatie meer willen. Ze zijn dan een risico voor ons, het personeel en/of de klanten van ons.
Bent u klant en doet u iets waardoor u een bedreiging bent voor ons, onze klanten of de financiële sector? Dan registreren we dat en berichten u hierover schriftelijk. U kunt dan niet meer klant bij ons zijn.
Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen dit register bekijken.
Bij onze kantoor kunnen camera’s zijn geïnstalleerd, waarvan we de beelden kunnen gebruiken als daartoe volgens een speciaal protocol aanleiding voor is.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor we gegevens verzamelen en houden daarbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.
De meeste gegevens bewaren we tot 7 jaar na afloop van de verzekering of na sluiting van het schadedossier of beëindiging van andere dienstverlening. Voor sommige gegevens of documenten hebben wij een andere bewaartermijn vastgesteld. Zo bewaren we persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact zijn geweest, maar die geen verzekering hebben gesloten niet langer dan twee jaar. Gegevens opgenomen in verband met fraude en veiligheid bewaren we afhankelijk van de situatie en per klant. Als de bewaartermijn is afgelopen, vernietigen we de gegevens, anonimiseren we ze of maken we ze ontoegankelijk voor onze medewerkers.

Vragen of klagen over privacy?
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met privacy of wilt u meer weten over het uitoefenen van uw rechten, neem dan contact met ons op.
Als u vindt dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u uw klacht indienen door deze ter attentie van de directie naar ons kantoor toe te sturen. Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer passen wij deze privacyverklaring aan?
Privacy heeft continu onze aandacht en die van de wetgever. Het kan zijn dat onze inzichten of wet- en regelgeving wijzigen. In dat geval passen wij deze Privacyverklaring steeds aan, zodat het voor u duidelijk blijft hoe wij met uw privacy omgaan.
Versie 2020-11-16

Contact

Adres: Bargerweg 37
7765 AE Weiteveen
Telefoonnummer: 0524 54 22 22
E-mail adres: info@badn.nl
Facebook pagina: BespaarAdviesDienst Nederland

Openingstijden:
Dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur

Lid van:

   

© 2020 Alle rechten voorbehouden | BespaarAdviesDienst Nederland